Byddwch yn ddiolchgar am ddrysau caeedig, detours a rhwystrau ffordd. Maen nhw'n eich amddiffyn rhag llwybrau a lleoedd nad ydyn nhw wedi'u golygu i chi. - Dienw

Byddwch yn ddiolchgar am ddrysau caeedig, detours a rhwystrau ffordd. Maen nhw'n eich amddiffyn rhag llwybrau a lleoedd nad ydyn nhw wedi'u golygu i chi. - Dienw

Ar adegau, chi gallai ddechrau teimlo isel, dim ond oherwydd eich bod wedi cael disgwyliadau uchel ar gyfer rhai pethau. Nid yw hyn yn ddim byd anghyffredin ac mae'n digwydd gyda bron pob un ohonom.

Mae yna eiliadau a sefyllfaoedd pan rydyn ni'n disgwyl llawer o'r dyddiau nesaf, ond rywsut dydy pethau ddim yn troi allan i fod fel rydyn ni'n disgwyl iddyn nhw wneud!

Dyma pryd rydyn ni'n dechrau beio ein hunain unwaith eto. Nid ydym yn rhoi digon o werth i ni a'r bobl sydd mewn gwirionedd yn ein caru ac yn gofalu amdanom. Dyna pryd rydyn ni'n dechrau teimlo'n ddig ac yn llidiog trwy'r amser.

Fodd bynnag, mae'n bwysig deall na ddylem bob amser ystyried drws caeedig neu rwystr ffordd mewn ffordd negyddol. Efallai ei fod hyd yn oed yn ystyriaeth gadarnhaol, ac mae ganddo rywfaint o arwyddocâd y tu ôl iddo nes ac oni bai ein bod yn gallu darganfod y rheswm yn gywir.

Noddwyr

Do, fe wnaethoch chi hynny'n iawn! Mae yna rai adegau pan na fydd rhwystr ffordd yn rhwystr ar y gwir yng ngeiriau geiriau.

Nid yw pob rhwystr i fod i greu trafferth i ni, ond gallent yn hytrach fod yn ffyrdd duw o'n gwadu am rai pethau. Efallai ei fod yn ein hysbysu am rai llwybrau a lleoedd na fyddai efallai'n cael eu golygu i ni.

Efallai y bydd yn digwydd nad ydym yn gallu sylweddoli'r gwir resymau, ond dyna sut mae Duw yn ein dynodi i fynd yn ôl o lwybr, gan ddweud wrthym efallai ein bod ni'n haeddu llawer gwell na hynny!

Felly, ni ddylech fyth drin holl rwystrau a rhwystrau bywyd mewn ffordd negyddol. Yn hytrach, dylech allu deall y gallai'r realiti fod yn rhywle arall, a gall ddigwydd nad ydym yn gallu ei sylweddoli.

Noddwyr

Yn lle pwysleisio'ch hun am y drysau caeedig, y detours, a'r rhwystrau ffordd hynny neu feio'ch hun neu rywun arall am y cyfan, dylech ei gymryd mewn ffordd chwaraeon a cheisio deall bod hynny i gyd wedi digwydd dim ond oherwydd eich bod chi'n haeddu gwell.

Y gwir yw nad oeddech chi'n gallu ei sylweddoli, a dyna'r unig reswm na wnaeth pethau droi allan o'ch plaid.

Roedd rhywbeth mwy na'ch disgwyliadau eisoes yn leinio i fyny bryd hynny, ac felly, dim ond tebygrwydd oedd y signalau hynny Ffyrdd Duw o ddweud bod gennych chi bethau mawr yn aros ymlaen.

Noddwyr
Efallai yr hoffech